TeX source:
\lambda = \frac{h}{p}=\frac{h}{mv}=\frac{h}{\sqrt{2mE_K}}=\frac{h}{\sqrt{2 m e V}}